Time Sync Pro 1.2.8538

Time Sync Pro 1.2.8538

SoftCab.com – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Time Sync Pro is an application that connects to one of the many atomic clock web servers, downloads the time to your PC and adjusts it. Time Sync Pro has many features including the automatic adjustment of your computer clock. It can automatically update the time every 3 hours. Time Sync Pro minimizes to your system tray, so it's out of your way while you work.

Tổng quan

Time Sync Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SoftCab.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Time Sync Pro là 1.2.8538, phát hành vào ngày 08/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Time Sync Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Time Sync Pro đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Time Sync Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Time Sync Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản